article

กลยุทธ์การส่ง SMS Tracking เพื่อหา Quality Lead

28 กันยายน 2023

ในปัจจุบันนี้ วิธีทำการตลาดด้วยการส่ง SMS ยังคงเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ ซึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ จะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย ที่พร้อมจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคตไ […]