article

ธุรกิจประเภทไหน ควรใช้บริการส่ง SMS Marketing มากที่สุด

25 กันยายน 2023

ปัจจุบันนี้บริการส่ง SMS ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อที่ใช้งานกันมาอย่างยาวนาน เลยนะคะ จะเห็นได้ว่าในอดีตการใช้ SMS นั้น เป็นที่นิยมในการทำธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา และม […]