article

การส่งข้อความ SMS Tracking ในธุรกิจประกันภัย

18 กันยายน 2023

  ในยุคปัจจุบันนี้ การส่งข้อความด้วย SMS ยังคงถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่บ่อยครั้งที่ มักจะมีคำถามว่า แล้วจะสามารถวัดผลของการส่งข้อความในแต่ละคร […]