article

5 เทคนิคเก็บเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการส่งข้อความ (SMS Marketing)

18 กันยายน 2023

สำหรับธุรกิจที่เลือกใช้กลยุทธ์ SMS Marketing นั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้วิธีดังกล่าวเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกก็คือ ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่ามีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคตเอาไว้ให้เย […]