article

4 ธุรกิจที่ต้องมีบริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนผลประโยชน์ให้ลูกค้า

28 กันยายน 2023

 ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะคะว่า การทำธุรกิจไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อน เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต่างๆต้องมีการวางแผนงานที่รอบคอบ และคิดหากลยุทธ์การตลาดต่า […]