article

SMS Chatbot เพิ่มความสมบูรณ์เพื่อธุรกิจของคุณ

13 กันยายน 2023

SMS คือข้อความที่ผู้คนใช้ส่งถึงกัน เพื่อการสื่อสารโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต มีเพียงแค่สัญญาณโทรศัพท์เป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะ ส่วน Chatbot นั้นหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้ แต่น่าจะเป็นที […]