article

SMS Alert ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

12 กันยายน 2023

ในปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับนะคะ ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆทั่วโลกนั้น เริ่มรุนแรงขึ้นมากขึ้นทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ จาก อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ซึ่งได้สร้างความเสียหาย และสูญเสียทั้งทรัพย์ส […]