article

ประวัติความเป็นมาของ SMS

5 กันยายน 2023

SMS จัดว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่สั้น และเรียบง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ ในการติดต่อสื่อสารกับอีกฝ่าย เป็นเครื่องมือการสื่อสาร ที่ช่วยให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในทางการตลาด หรือการสื่อ […]