ข้อสัญญาและข้อความมาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด (“เรา”) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ บริษัท เอสเอ็มเอส คับ จำกัด (“บริษัทฯ”) สามารถแก้ไขสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

  • เราขอเสนอให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ ก็ตามที่บริษัทฯ มีการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ต้องมีการยอมรับหรือต้องเข้าทำกับบริษัทฯ ก่อนการใช้บริการที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการนำส่งโดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าผู้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในหน้าที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาของบริษัทฯ

 

ท่านให้คำรับรองว่าบรรดาเอกสาร ข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยทันที บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้งานของท่านหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ก็ตาม

 

หากท่านได้นำส่งข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบันจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าว

 

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ http://sms-kub.com/policy

 

 

  • เราขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ข้อตกลง หรือสัญญาใด ๆ ก็ตามที่บริษัทฯ มีการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เข้าทำหรือรับทราบก่อนการใช้บริการเพื่อกำหนดคำรับรองว่าข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผู้นั้นได้นำส่งเข้าระบบของบริษัทฯ ในระหว่างการใช้บริการหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งข้อความ SMS ) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผู้นั้นได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดีแล้วก่อนทำการเปิดเผยให้บริษัทฯ

 

 ในกรณีที่ท่านได้ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้แก่บริษัทฯ     ท่านขอให้คำรับรองว่า

 

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งต่อหรือเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  • ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และ
  • ท่านได้ดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยก่อนเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ   ”

                                                                                                                        

 

  • การส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำเสนอสินค้าหรือเชิญชวนใช้บริการของบริษัทฯ (เช่น การส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เป็นต้น) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องจัดเตรียมช่องทางการขอยกเลิกรับข่าวสาร (unsubscribed option) ดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลผู้รับข่าวสารได้รับทราบถึงวิธีการยกเลิกรับข่าวสาร ดังนั้น เมื่อมีการขอความยินยอมเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การขอถอนความยินยอมสำหรับการรับข่าวสารดังกล่าวจะต้องกระทำได้โดยง่ายเสมือนตอนที่ได้รับความยินยอมในตอนแรก เราจึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ลงไปในเนื้อหาข้อความที่บริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถนำข้อความด้านล่างนี้มาระบุลงในเนื้อหาข้อความที่บริษัทฯ ได้ทำการส่งข้อความ SMS ให้ในนามลูกค้าของบริษัทฯ ได้เช่นกัน

 

 “  หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการรับข่าวสารจาก บริษัท เอสเอ็มเอส คับ จำกัดท่านสามารถกระทำได้ผ่าน โดยแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล [email protected]       ”

                                                                                                                    

 

  • ในกรณีที่บริษัทฯ มีการใช้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรในอนาคตหรือบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อตกลงหรือสัญญาของผู้ให้บริการอีกฝ่ายและพบว่าข้อตกลงหรือสัญญาฉบับนั้นไม่มีการระบุถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาดังต่อไปนี้ลงไปในเอกสารข้อตกลงการให้บริการของคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อเป็นการกำหนดภาระและหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

หากการให้บริการภายใต้สัญญาหรือข้อตกลง ก่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นใดก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายลำดับรอง กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการให้บริการที่ได้ระบุไว้ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลง ฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

คำสงวนสิทธิ์

 

  • บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นโดยอ้างอิงตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับบริษัทฯ ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
  • โปรดทราบว่า บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด มิใช่สำนักงานกฎหมาย หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายภายในของบริษัทท่าน ดังนั้น การใช้งานหรือการปรับใช้เอกสารทางกฎหมายฉบับนี้ บริษัทฯ ควรได้รับคำปรึกษาหรือหารือร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าเอกสารทางกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ